Israeli and Palestinian Flags

 

Frequently Asked Questions

 

1)Q. Er det mulig å gi en kort forklaring på hva Den israelsk-palestinske konføderasjonen består av?

Essensielt er Den israelsk-palestinske konføderasjonen en tredje regjering for både israelere og palestinere sammen. En konføderasjon oppløser ikke den israelske eller palestinske regjeringen. Den israelske og palestinske regjeringen vil fortsette å være regjeringer for henholdsvis israelere og palestinere. De israelske og palestinske folkene, samt institusjoner vil fortsette å leve under domsmyndighet og lover satt av deres respektive regjeringer. I tillegg er konføderasjonen en uavhengig tredje regjering som representerer både israelere og palestinere sammen.

Under konstitusjonen av konføderasjonen, hører det til 300 parlamentsmedlemmer som representerer 300 distrikter over hele området Israel, Vestbredden og Gaza.

For at et lovforslag skal gå gjennom, krever det at 55% av israelske og 55% av palestinske parlamentsmedlemmer stemmer ”ja”.

Den separate israelske og palestinske regjeringen vil ha vetorett over lovforslag. Om disse regjeringene legger ned veto mot lovforslaget, vil det ikke bli til en lov. Om de derimot mislykkes i å legge ned veto, vil lovforslaget bli lov.

Vi anbefaler å lese hele konstitusjonen som er tilgjengelig på denne nettsiden.


2)Q. Hvem har rett til å stemme i Den israelsk-palestinske konføderasjonen?

I følge Den israelsk-palestinske konføderasjonens konstitusjon, skal valgene finne sted innenfor staten Israel eller Palestina. For å ha stemmerett, må en person være borger i Palestina eller Israel og må være minimum 18 år. Stemmeren må være bosatt i Israel eller Palestina når valget finner sted, og må fysisk befinne seg i Israel eller Palestina når han eller hun stemmer.


3)Q. Hvor er Den israelsk-palestinske konføderasjonen lokalisert geografisk?

Den geografiske lokaliseringen av Konføderasjonen er hele staten Israel (inkludert Golan-høydene), Vestbredden og Gazastripen. Disse områdene er det som refereres til som Konstitusjonen av Israel og Palestina.


4)Q. Hvem kan stille til valg som medlem av parlamentet i Den israelsk-palestinske konføderasjonen?

For å kunne velges som parlamentsmedlem må en person være minst 21 år og borger av Israel eller Palestina, samt ha vært bosatt i minst 180 dager før valget i det distriktet han eller hun søker om kandidatur.


5)Q. Hvem kan stille til valg som president eller visepresident i Den israelsk-palestinske konføderasjonen?

Presidenten og visepresidenten må være borger av Israel eller Palestina og må være minst 35 år. Presidenten tjener i to år og må rotere med visepresidenten etter to år. Om presidenten er en palestinsk borger, må visepresidenten være israelsk borger. Den personen som mottar flest stemmer vil være den første sittende presidenten. Personen som får nest mest stemmer og som har et annet borgerskap enn presidenten, blir visepresident. Både presidenten og visepresidenten må ha vært bofaste i Israel eller Palestina i minst 180 dager før valgene.


6)Q. Hva skjer hvis den israelske eller palestinske regjeringen motsetter seg valgresultatene?

Den israelsk-palestinske konføderasjonen er en uavhengig enhet. Den er ikke eksklusivt israelsk eller palestinsk. Den er en tredje regjering formet av israelere og palestinere sammen. Intensjonen er ikke å tilsidesette eller fortrenge den palestinske eller israelske regjeringen.

Vi tror at vår politiske makt vil avhenge av allmenn lokal og internasjonal støtte.

Hvis vi er i stand til å oppnå stemmer og deltakelse fra bade israelere og palestinere, og internasjonal støtte, vil vi være i stand til å oppnå lovgivning av stor betydning. Vi tror at israelsk og palestinsk regjering vil forstå den viktige tjenesten og muligheten vi kan tilby deres folk og slik støtte opp om våre regjeringer.


7)Q. Hva skjer hvis den israelske eller palestinske regjeringen ignorerer resultatene?

Israelsk og palestinsk regjering vil ikke kunne ignorere resultatene hvis vi får tilstrekkelig med allmenn støtte. Når vi får støtte fra palestinere, israelere og det internasjonale samfunnet, vil regjeringene være nødt til å ta våre valg på alvor.

Et av spørsmålene de vil matte svare på er “hva er din stilling til Den israelsk-palestinske konføderasjonen som nå har oppstått?” En ansvarsbevisst regjering vil ikke være i stand til, med god samvittighet, å ignorere Den israelsk-palestinske konføderasjonens løsninger, og samtidig hevde at de forsøker alle muligheter i ønske om fred.


8)Q. Hvordan forhindrer dere fusk?

Vi går ut i fra at ikke mange ønsker å fuske resultatene den ene eller andre veien.

Noen vil kanskje ønske å forhindre at valgene finner sted. Vi har laget mange og forskjellige sikkerhetstiltak for å forhindre hacking eller andre ødeleggende hendelser på serverne våre.

Vi benytter forskjellige metoder som e-post, telefonintervjuer og personlige inspeksjoner for å sikre at de som registreres som kandidater og velgere oppgir riktig informasjon.

Konseptet med online stemmegivning er akseptert i mange land og stater, samt i multinasjonale foretak rundt om i verden. Selv konvensjonell stemmegivning er ikke 100% sikkert. Vi har tro på at vårt system vil være like sikkert, og mulig sikrere enn konvensjonell stemmegivning.


9)Q. Vil det være et likt antall israelske og palestinske parlamentsmedlemmer?

Det totale antall deltakende palestinske distrikter og parlamentsmedlemmer vil ved valget som holdes 12 desember 2012 være omtrent 107, basert på befolkningen som er omtrent 4 millioner mennesker. Det totale antall israelske distrikter og parlamentsmedlemmer vil være omtrent 193, basert på anslagsvis 7,5 millioner israelere.

Vi har brukt tall vi har fått fra palestinske og israelske statistikkbyråer. Disse tallene kan endres noe om det skjer endringer i befolkningsantallet.

Det er uansett viktig å forstå at for å få gjennom et lovforslag, er det totale antallet palestinske eller israelske distrikt ubetydelig. Det er viktig å merke seg at for at en lov skal få gjennomslag, må 55% av de palestinske og 55% av de israelske parlamentsmedlemmene måtte stemme ”ja”, slik at selv om israelerne har flest representanter, vil de ikke være i stand til å få gjennom et lovforslag uten medhold fra minst 55% av de palestinske parlamentsmedlemmene. Antallet palestinske og israelske representanter kan endre seg i fremtiden avhengig av den totale befolkningsveksten på hver side.


10)Q. Hvor vil parlamentsmedlemmene motes, og hvordan skal de stemme og diskutere lovforslag?

Til og begynne med vil parlamentet og konføderasjonen i sin helhet diskutere og møtes gjennom internett. Vi tror at internett kan hjelpe oss å overkomme de restriksjoner for tid og reise som kan gjøre seg gjeldende for parlamentsmedlemmene. I tillegg vil diskusjoner og stemmer på denne måten tilgjengeliggjøres. Hele verden vil kunne se diskusjonen og hvordan hvert parlamentsmedlem har stemt.


11)Q. Vil medlemmene av parlamentet og konføderasjonen motta betaling?

Til og begynne med vil ingen av medlemmene i parlamentet og konføderasjonen motta betaling. Likevel, skulle konføderasjonen bli i stand til å reise fond som kan kompensere medlemmene, kan parlamentsmedlemmene velge å stemme for utbetaling av kompensasjon til konføderasjonsmedlemmene.


12)Q. Kan er israeler stemme på en palestiner? Eller kan en palestiner stemme på en israeler?

Valget er basert på distrikter. En person kan stemme på hvilken som helst kandidat i sitt distrikt, uavhengig av kandidatens nasjonalitet.


13)Q. Hva om et district har bade israelske og palestinske borgere?

En person kan stemme på hvilken som helst kandidat i sitt district, uavhengig av både kandidatens og stemmerens nasjonalitet.


14)Q. Kan en israeler eller palestiner some r bosatt utenfor Israel eller Palestina stemme?

Nei. For å stemme må personen være borger i Palestina eller Israel, og må ha vært bosatt i et av valgdistriktene de siste 6 månedene.


15)Q. Kan en person stille til valg som president og parlamentsmedlem på samme tid?

Ja, men hvis han er valgt til parlamentsmedlem og som president eller visepresident, må han ta et valg. Han kan ikke tjene som parlamentsmedlem og som president eller visepresident på samme tid.


16)Q. Hvorfor skulle en konføderasjon kunne skape fred når de israelske og palestinske regjeringene ikke har vært i stand til det?

Dagens tilnærming – Den israelske og palestinske regjeringen håndterer hverandre som motstandere.

IPC- tilnærming – Vi er en uavhengig regjering for bade palestinere og israelere sammen. Vi må løse problemer på en måte som er akseptabel for begge parter.

Dagens tilnærming – Israelsk og palestinsk regjering dedikerer en liten del av sin tid på å håndtere spørsmålet om fred.

IPC- tilnærming – IPC regjeringen vil bruke 100% av sin tid på å håndtere spørsmålet om fred.

Dagens tilnærming –Israelsk og palestinsk regjering håndterer delte saker, som noen ganger står i konflikt. Ofte må disse regjeringene velge å stagge velgernes krav om at regjeringen fører en ”hard linje” mot den andre siden, noe som gjør det vanskelig for disse regjeringene å jobbe for fred og samtidig være ”harde mot hverandre”.

IPC- tilnærming – De som konstituerer IPC er palestinere og israelere som krever kun en ting: Fred. Vi har ikke delte saker som står i konflikt.

Dagens tilnærming – Ofte er forhandlingene mellom israelsk og palestinsk regjering i seg selv en katalysator for vold. Vold brukes ofte for å spore av forhandlingene eller avtaler mellom de to regjeringene.

IPC- tilnærming – IPCs lovgivende samlinger vil finne sted mellom 300 parlamentsmedlemmer på en daglig basis. Møter og stemmegivning vil hovedsakelig skje trinnvis og trivielt. Etter all sannsynlighet vil de ikke håndtere ultimate saker på en gang, og dermed vil man ikke tiltrekke forsøk på avsporinger. De ultimate sakene vil bli løst steg for steg.


17)Q Hvordan kan Den israelsk-palestinske konføderasjonen lose vanskelige spørsmål som okkupasjonen, Jerusalem, flyktninger og terror?

Vi vet ikke hvordan konføderasjonens parlament vil søke å håndtere disse sakene. Det vi vet er at konføderasjonen vil ha enkelte redskaper som aldri før har vært tilgjengelig for israelsk eller palestinsk regjering. Disse redskapene vil øke sannsynligheten for at IPC vil være i stand til å håndtere disse sakene, og løse dem.

1) Objektivt – Siden IPC er en uavhengig regjering for palestinere og israelere sammen, er det designet for å løse problemer på en fordelaktig måte for begge folkene og ikke bare en side. Derfor må ideene for løsninger være akseptable for begge parter.

2) Bærekraftig – IPC er utelukkende designet for å forhandle og oppnå enighet mellom sine parlamentsmedlemmer. IPC har kun som formål å diskutere disse sakene på daglig basis og lose dem på fredelig mate. Hele målet med IPC er å skape fred.

3) Fleksibelt – Fordi IPC er en uavhengig regjering for bade palestinere og israelere sammen, har den en større fleksibilitet med hensyn til å foreslå nyskapende og delvise løsninger som ikke har blitt foreslått av de separate israelske eller palestinske regjeringene.

4) Tilgjengelighet – Siden IPC består av palestinere og israelere sammen, vil den ha store tilgang til regjeringer og folk som nå er holdt borte fra den ene eller den andre siden, eller begge.


18)Q. Hvis jeg ikke stoler på dem, hvordan kan jeg da ha samme regjering som dem?

Konføderasjonens regjering er skapt på en slik måte at samarbeid mellom begge sider er essensielt. Vi har laget mange nivåer av kontroll og balanse slik at det ikke er mulig for den ene siden å utnytte den andre. Dette systemet av styring krever samarbeid fra begge sider. Uten samarbeid vil ikke noe bli gjort.

For eksempel, for å få gjennom et lovforslag, vil man behøve minst 55% av de palestinske og minst 55% av de israelske parlamentsmedlemmene til å stemme ”ja” til samme lovforslag. Hvis en av sidene ikke er enig i forslaget, går det ikke gjennom. Etterpå gir man israelsk og palestinsk statsoverhode en mulighet til å legge ned veto. Skulle en av dem legge ned veto, går ikke lovforslaget gjennom. Det er mange andre eksempler vi kan vise for å demonstrere hvordan vår konstitusjon fremmer kontroll og balanse.

Vi ber deg vennligst om å lese hele konstitusjonen. Slik vil du innse at vi er svært opptatt av likhet og samarbeid.


19)Q. Er det rettferdig at folk utenfor området dikterer en konføderasjon?

Gjennom historien og frem til i dag, har folk, regjeringer og andre enheter verden over forsøkt å påvirke hendelsene i denne regionen. Faktisk skjedde opprettelsen av staten Israel utenfor regionen. Den israelsk-palestinske konflikten har vokst til proporsjoner som er verdensomspennende. Folk verden over er påvirket av denne konflikten. Konflikten er diskutert og har blitt skrevet om daglig i media verden over. Israelere og palestinere er spredt rundt i verden, og har sterke følelsesmessige, politiske og økonomiske bånd til regionen.

Regjeringer og individer verden over holder konstant på med lobbyisme i sine regjeringer for å påvirke avgjørelser i området.

De israelske og palestinske regjeringene har i flere tiår mislykkes med å finne løsninger, og i mange tilfeller har de gjort situasjonen verre.

Vår organisasjon består av palestinere, israelere og folk fra andre bakgrunner og religioner. Vi tror at noen ganger er en rettferdig og fornuftig tilnærming til konflikten bedre når den er sett fra utsiden. Israelere og palestinere er oppslukt av konflikten, og mange ganger er det vanskelig å se ting objektivt. Vi er stolte av å foreslå en mekanisme som kan hjelpe til å løse konflikten.


20)Q. Hvem anses som palestinsk borger?

En palestinsk borger er en person som under palestinsk lov er anerkjent som borger av Palestina.


21)Q. Hvem anses som israelsk borger?

En israelsk borger er en person som under israelsk lov er anerkjent som borger av Israel.


22)Q. Kan konstitusjonen forandres på?

Ja. Den israelsk-palestinske konføderasjonens parlament kan endre konstitusjonen, forutsatt at den foreslåtte endringen blir godkjent ved stemmene til de palestinske og israelske medlemmene, som beskrevet under.


23)Q. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?

Hvis du er innbygger i området og er borger av Israel eller Palestina, kan du registrere for å gi din stemme, og du kan også registrere for å stille til valg som medlem av parlamentet eller presidentverv.

Hvis du bor utenfor Israel eller Palestina, kan du oppmuntre de du kjenner i Israel eller Palestina til å registrere og stille til parlaments- eller presidentvalg. Sørg for å lære om saken. Les alt vårt materiale. Vi tror at jo mer du leser, jo mer tiltrekkende blir ideen om konføderasjonen.

Uansett hvor du er bosatt, trenger vi finansiell støtte. Du kan gi ditt bidrag online. Vær snill og gå til vår ”contribution page” og hjelp oss å lage historie.

Translated by: Evie Soli
evie.soli@gmail.com

The election will take place on December 12, 2012.

 
Sign up for our Email Newsletter
Sign up for our Email Newsletter Powered by MailChimp